... Điều lệ - Nội quy VCVU ...

Discussion in 'CLB Bóng chuyền' started by Young, Feb 3, 2011.

 1. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  ĐIỀU LỆ
  CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN VĂN LANG

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Tên gọi và biểu trưng
  - Tên viết bằng tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG ĐH VĂN LANG
  - Tên viết bằng tiếng Anh: VOLLEYBALL CLUB of VAN LANG UNIVERSITY
  - Tên viết tắt: VCVU
  - Câu lạc bộ (CLB) có biểu trưng riêng và biểu trưng của CLB có thể thay đổi khi được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm.

  Điều 2. Tôn chỉ
  - CLB Bóng chuyền Trường ĐH Văn Lang (Volleyball Club of Van Lang University) là nơi tập hợp những người yêu thích môn Bóng chuyền.
  - CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và dưới sự quản lý của Hội sinh viên.

  Điều 3. Mục đích
  - Tạo ra sân chơi thể thao cho sinh viên – học sinh yêu thích môn Bóng chuyền trong Trường.
  - Là cầu nối giao lưu, trao đổi, học hỏi cho sinh viên – học sinh trong Trường.
  - Đóng góp vào các hoạt động phong trào và hoạt động thể thao trong Trường.

  Điều 4. Phạm vi hoạt động
  - Các hoạt động của CLB diễn ra tại Cơ sở 2 trường ĐHDL Văn Lang (có thể thay đổi tuy theo điều kiện của CLB ): 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

  Chương II
  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  Điều 5. Nhiệm vụ của CLB
  - Hoạt động theo đúng Điều lệ được phê duyệt.
  - Bảo đảm tôn chỉ và mục đích của CLB được thực hiện triệt để.
  - Tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp hội viên học Bóng chuyền.
  - Tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa các hội viên để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và vui chơi.
  - Tham gia, tổ chức những hoạt động với các CLB khác trong Trường.
  - Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các CLB khác.
  - Tham gia các họat động xã hội.

  Điều 6. Quyền hạn của CLB
  - Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của CLB và vận động xây dựng phát triển CLB.
  - Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của CLB.
  - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CLB và hội viên.
  - Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của CLB.
  - Phối hợp với Đoàn, Hội, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của CLB.
  - Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên.
  - Cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo qui định .
  - Được tự chủ về tài chính trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp để tự trang trải về chi phí hoạt động.
  - Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo qui định.
  - Thành lập và giải thể các nhóm trực thuộc CLB.

  Chương III
  HỘI VIÊN CLB

  Điều 7. Hội viên
  - Các sinh viên Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang yêu thích Bóng chuyền, tán thành Điều lệ của CLB, tự nguyện gia nhập CLB và tham gia sinh hoạt từ 2 tháng trở lên sẽ là thành viên chính thức của CLB.
  - Các cán bộ, giáo viên, cá nhân và sinh viên khác có uy tín, có những đóng góp tích cực cho CLB và tự nguyện tham gia các hoạt động của CLB thì có thể được kết nạp là Thành viên danh dự.

  Điều 8. Đăng ký tham gia CLB và hội phí
  - Cá nhân có đủ điều kiện, có nguyện vọng gia nhập CLB cần làm đơn (theo mẫu quy định) để làm thủ tục gửi về ban chủ nhiệm CLB. Cá nhân đó chính thức là thành viên dự bị theo quyết định của Chủ nhiệm CLB.
  - Khi dăng ký làm Hội viên, cá nhân chỉ phải đóng 20.000 vnđ, là tiền hội phí. Hội phí này dùng để mua banh và trang trải kinh phí phát sinh của CLB. Do thủ quỹ thu và giữ.

  Điều 9. Thôi làm hội viên CLB
  Tư cách hội viên CLB không còn nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:
  - Thành viên không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ.
  - Không đóng Hội phí.
  - Không họat động tại CLB trên 10 buổi tập (mà không có lý do chính đáng).
  - Vi phạm Nội qui hoặc Điều lệ CLB bị khai trừ ra khỏi CLB theo quyết định của Ban Chủ nhiệm.
  - Các quyền lợi, nghĩa vụ sẽ bị chấm dứt sau khi có Quyết định của Ban Chủ nhiệm.

  Điều 10. Quyền lợi của hội viên:
  - Được thông báo và đăng tên trong danh sách thành viên của CLB.
  - Được phát Giấy chứng nhận và Thẻ hội viên (nếu có).
  - Được tham gia các hoạt động của CLB (liên hoan, dã ngoại, họat động xã hội…).
  - Được hưởng các lợi ích từ các giá trị mà CLB tạo ra qua các hoạt động thực hiện chức năng và nhiệm vụ.
  - Được CLB cung cấp thông tin phát triển chuyên môn, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do CLB tổ chức.
  - Được quyền tham dự các hội nghị, hội thảo và các giài do CLB tổ chức hay nhà tài trợ được chọn tổ chức. Thời hạn đăng ký phải được tuân thủ, số lượng thành phần tham dự có thể giới hạn và phí tham dự có thể thu để trang trải chi phí.
  - Được ra khỏi CLB khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục là thành viên. Trong trường hợp này thành viên cần báo cáo cho Ban Chủ nhiệm.
  - Được gửi các ý kiến của mình về các vấn đề liên quan mọi chủ trương và hoạt động của CLB.
  - Thành viên chính thức được tham gia thảo luận và biểu quyết các nghị quyết của Câu lạc bộ, được phê bình chất vấn Ban Chủ nhiệm về mọi chủ trương và hoạt động của Câu lạc bộ; được tham gia Đại hội, được biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chủ nhiệm CLB.

  Điều 11. Nghĩa vụ của Hội viên:
  - Tuân thủ Nội qui Nhà Trường, tuân thủ Điều lệ của CLB và Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chủ nhiệm CLB.
  - Luôn phấn đấu học hỏi, giao lưu với cộng đồng.
  - Thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc, luôn rèn luyện bản thân để nâng cao uy tín của CLB.
  - Tham gia thực hiện các hoạt động của CLB khi được Ban chủ nhiệm yêu cầu.
  - Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.
  - Đóng lệ phí gia nhập, hội phí hàng tháng đầy đủ và đúng kỳ hạn theo qui định của Ban chủ nhiệm.
  - Không được sử dụng danh nghĩa CLB để tiến hành các hoạt động vì mục đích cá nhân.
  - Tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của CLB; đoàn kết và giúp đỡ các thành viên, sinh viên khác trong học tập.

  Chương IV
  HỆ THỐNG TỔ CHỨC CLB

  Điều 12. Tổ chức của CLB bao gồm:
  - Chủ nhiệm CLB.
  - Các Phó chủ nhiệm CLB.
  - Cố vấn CLB.
  - Ủy viên CLB.
  - Thư ký.
  - Thủ quỹ.

  Điều 13. Ban Chủ Nhiệm CLB
  - Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB.
  - Đại hội thường kỳ do Ban Chủ nhiệm triệu tập 01 năm/lần với nội dung:
  · Thông qua báo cáo hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ tới.
  · Thông qua báo cáo tài chính của CLB.
  · Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của CLB (nếu có).
  · Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của CLB vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chủ nhiệm.
  · Bầu Ban Chủ nhiệm CLB.
  - Các cuộc họp bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chủ nhiệm hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị. Các phiên họp của Đại hội do Chủ nhiệm CLB chủ trì. Trong trường hợp Chủ nhiệm vắng mặt, phiên họp sẽ do 1 Phó Chủ nhiệm chủ trì (được Chủ nhiệm ủy quyền).
  · Khi triệu tập Đại hội, Ban Chủ nhiệm phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời thành viên chậm nhất là 20 ngày trước ngày quyết định họp.
  · Mỗi hội viên chính thức có một phiếu bầu tại Đại hội.
  · Những nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số.
  - Những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được tối thiểu 2/3 số hội viên chính thức có mặt tán thành:
  · Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ.
  · Bầu Ban Chủ nhiệm mới.
  · Giải thể CLB.
  - Số lượng thành viên của Ban Chủ nhiệm do Chủ nhiệm qui định. Ban Chủ nhiệm do Đại hội đại biểu hội viên bầu trực tiếp bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.
  - Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau số uỷ viên Ban Chủ nhiệm không còn đủ như quy định của Đại hội, trong trường hợp đó Ban Chủ nhiệm được bầu bổ sung số ủy viên thiếu (trong số các hội viên chính thức của CLB) nhưng không vượt quá số lượng uỷ viên mà Đại hội quy định. Trường hợp do hoạt động của CLB được mở rộng, Ban Chủ nhiệm sẽ được bầu bổ sung một số uỷ viên mới theo sự giới thiệu của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm, số lượng uỷ viên mới không quá 25% số lượng ủy viên do Đại hội qui định.
  - Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ:
  · Cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội.
  · Phê duyệt dự toán, quyết toán tài chính hàng năm.
  · Quyết định mức hội phí hàng năm của hội viên.
  · Quyết định việc xây dựng cơ cấu, tổ chức và bộ máy của CLB.
  · Chuẩn bị nội dung cho Đại hội thường kỳ cũng như bất thường của CLB.
  · Xét khen thưởng, kỷ luật, khai trừ hội viên.
  · Ban hành qui chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm.
  - Ban Chủ nhiệm họp tối thiểu 04 lần/năm để sơ kết tình hình hoạt động của CLB, kiểm điểm công tác. Ban Chủ nhiệm có thể họp đột xuất khi có yêu cầu. Các quyết định của Ban Chủ nhiệm được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ nhiệm CLB.

  Điều 14. Chủ nhiệm và các phó Chủ nhiệm
  - Chủ nhiệm CLB là người đại diện cao nhất của CLB trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chủ nhiệm. Chủ nhiệm CLB do Ban Chủ nhiệm bầu ra với số phiếu quá bán.
  - Các Phó Chủ nhiệm CLB do Ban Chủ nhiệm bầu, là người giúp Chủ nhiệm CLB theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.
  - Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm CLB được thực hiện theo qui chế do Ban Chủ nhiệm CLB ban hành.

  Điều 15. Cố vấn CLB
  - Do Ban chủ nhiệm CLB bầu, là người cố vấn, đóng góp ý kiến cho Ban chủ nhiệm CLB và Chủ nhiệm CLB trong quá trình hoạt động, tổ chức, sinh hoạt của CLB. Đóng góp ý kiến trong việc biên soạn tài liệu, Điều lệ CLB.

  Điều 16. Thủ quỹ
  - Do Ban chủ nhiệm CLB bầu, là người trực tiếp theo dõi các hoạt động của CLB và quản lý tài chính của CLB.

  Điều 17. Thư ký
  - Do Ban chủ nhiệm bầu, là bộ phận chịu trách nhiệm soạn tài liệu học tập, hội thảo, chương trình, cảm âm viết tabs và mua dụng cụ cho CLB.

  Điều 18. Ủy viên CLB
  - Giúp chủ nhiệm và phó chủ nhiệm trong việc quản lý thành viên, tổ chức các sự kiện, và có thể thay mặt Chủ nhiệm (Phó chủ nhiệm) trong các cuộc họp nếu Chủ nhiệm (Phó chủ nhiệm) vắng mặt.

  Chương V
  TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

  Điều 19. Các khoản thu của Câu lạc bộ
  - Hội phí hàng tháng từ hội viên.
  - Các khoản thu hợp pháp của CLB và các nhóm trực thuộc của CLB.
  - Các khoản đóng góp tự nguyện và các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức.
  - Các khoản hỗ trợ của các nhà tổ chức.
  - Các khoản thu khác.

  Điều 20. Các khoản chi của CLB
  - Các chi phí duy trì hoạt động của CLB.
  - Các chi phí khác.

  Điều 21. Quản lý tài chính CLB
  - Hoạt động tài chính của CLB do bộ phận tài chính thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả, công khai và báo cáo tổng kết vào các kỳ Đại hội.

  Chương VI
  KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

  Điều 22. Khen thưởng
  - Thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động của CLB được Chủ nhiệm CLB quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị các nhà tài trợ, tổ chức tuyên dương rộng rãi .

  Điều 23. Xử lý vi phạm
  - Hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Câu lạc bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín của CLB thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xem xét kỷ luật ở những mức độ khác nhau từ khiển trách đến khai trừ khỏi CLB.

  Chương VII
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 24. Hiệu lực thi hành
  - Điều lệ này gồm 07 Chương 25 Điều đã được Đại hội toàn thể hội viên CLB nhất trí thông qua.
  - Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày CLB được ra mắt.

  Điều 25. Tổ chức thực hiện
  - Tổ chức CLB và toàn thể hội viên phải chấp hành Điều lệ này.
  - Chỉ có Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu hội viên CLB mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.
  - Ban Chủ nhiệm CLB có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.
  - Điều lệ sẽ không còn hiệu lực khi CLB ngừng hoạt động hay giải thể.  ... Chủ nhiệm VCVU ...
  PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP CLB BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG ĐH VĂN LANG


  Ảnh​
  3 x 4​


  Họ và tên: .................................................... Giới tính:...............................................................
  Ngày sinh:.................................................... Nơi sinh:................................................................
  Lớp:.............................................................. Khoa:.....................................................................
  Email:........................................................... Số ĐTDĐ:.............................................................
  Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
  Sở thích: ..........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
  Sau khi tham khảo Điều lệ CLB, tôi xin đăng ký gia nhập CLB Bóng chuyền Văn Lang nhằm tạo cho mình một môi trường thuận lợi để giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, … đồng thời góp phần xây dựng CLB Bóng chuyền Trường ĐH Văn Lang ngày càng phát triển.
  Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2011
  Người làm đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)
   
  Last edited: Feb 3, 2011
 2. 194
  175
  0
  titan1412

  titan1412 New Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  Apr 20, 2009
  Messages:
  194
  Likes Received:
  175
  Trophy Points:
  0
  thành viên tham gia từ trước giờ có cần làm đơn ko Y??
   
 3. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  ... Cái đơn mình áp dụng qua HK II ... Để dễ quản lý ...
   
  Dyu likes this.
 4. 46
  69
  0
  xuanquy99

  xuanquy99 New Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  Sep 29, 2009
  Messages:
  46
  Likes Received:
  69
  Trophy Points:
  0
  Chúc CLB hoạt động cách tốt nhất !
   
  Dyu likes this.
 5. 98
  71
  0
  ngocnguyen350

  ngocnguyen350 New Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  Jan 8, 2010
  Messages:
  98
  Likes Received:
  71
  Trophy Points:
  0
  nghỉ học cả năm vào lại trường thấy khác hẳn, mà sôi nổi nhất là 4rum đã hoạt động sung hơn, các CLB thể thao cũng nhiều hơn, mình cũng rất hâm mộ bóng chuyền vì thế chúc CLB sẽ ngày càng phát triền tốt hơn nhé! :)
   
  Young likes this.
 6. 5
  0
  0
  duhi

  duhi New Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  Sep 3, 2011
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  mình muốn tham gia clb bóng chuyền thì phải làm sao???
   
 7. 49
  45
  0
  heo_mup

  heo_mup New Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  Dec 22, 2010
  Messages:
  49
  Likes Received:
  45
  Trophy Points:
  0
  ban chiu kho len dien dan xem thong tin ngay gio ma chu nhiem dang... vay oi vao tham gia thui a. hok kho dau na... vi cs 2 dang sua nen chua co san tap do ban. cho nhe.
   
 8. 2
  0
  0
  gecko

  gecko New Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  Oct 14, 2011
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  giờ e làm đơn xong rồi nộp ở phòng nào ah?
   
 9. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0

  ... HIện tại em cứ liên lạc qua Yahoo và ĐT bên dưới chữ ký ah ... Thank! em đã quan tâm tới VCVU ... :):)
   
 10. 36
  1
  6
  tranhoang559987

  tranhoang559987 Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  Nov 30, 2016
  Messages:
  36
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  6
  Gender:
  Female
  Đúng thông tin mình cần , đang tìm kiếm bữa giờ mà chưa thấy